Distripackaging - +32 (0)53 68 50 00 - info@distripackaging.be -

Top Menu

Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

 

ALGEMEEN

De website www.distripackaging.be is eigendom van Servibox NV,  met maatschappelijke zetel gelegen te:

Spoorwegbaan 20

1742 Ternat – BELGIË.

+32 (0)53 64 54 50

info@distriapckaging.be

Btw: BE 0438.011.913

IBAN : BE51 2930 0299 8062

 

De verkoopsvoorwaarden gelden voor alle aanbiedingen vermeld op deze website.

Alle aanbiedingen zijn uitsluitend bestemd voor zakelijke gebruikers.

 

AANVAARDING VAN DE VERKOOPSVOORWAARDEN: de klant erkent kennis genomen te hebben, op het moment van de bestelling, van de bijzondere verkoopsvoorwaarden vermeld op deze pagina en verklaart uitdrukkelijk deze te aanvaarden zonder voorbehoud. De algemene verkoopsvoorwaarden regelen de contractuele relaties tussen SERVIBOX N.V. en zijn klant. De twee partijen aanvaarden deze verkoopsvoorwaarden zonder voorbehoud. Deze algemene verkoopsvoorwaarden primeren op alle andere voorwaarden die op enig ander document vermeld worden, behalve in het geval van voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke uitzonderingen.

VERKOPEN: De bestellingen genoteerd door onze verkopers zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging.

BIJZONDERHEDEN: De orderbevestiging is een trouwe weergave van de instructies meegedeeld aan de fabricatie. Wij verzoeken onze klanten ons per kerende eventuele fouten en/of vergetelheden te willen meedelen. Indien geen opmerkingen geformuleerd werden bij ontvangst van de orderbevestiging, dan wordt de bestelling beschouwd als zijnde definitief aanvaard. Wij zijn niet verantwoordelijk voor fouten en/of vergetelheden welke niet tijdig werden meegedeeld.

PRIJZEN: De vermelde prijzen zijn onderhavig aan aanpassingen.

BETALINGEN: Behalve de door ons toegestane uitzonderingen, zijn onze goederen betaalbaar netto contant bij ontvangst van de goederen -1,50% korting. Bij niet betaling van de facturen op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder aanmaning een intrest aangerekend tegen de discontovoet van de nationale bank van België in voege op de vervaldag, verhoogd met 2%. Daarenboven wordt van rechtswege en zonder aanmaning het factuurbedrag verhoogd met 10% met een minimum van €125 als dekkingskost. In geval van protest van een geaccepteerde wissel behouden wij ons het recht om de onmiddellijke betaling van de schuld te eisen.

LEVERINGEN – VERZENDINGEN: Al onze verzendingen ,zelfs indien franco geleverd, gebeuren op risico van de bestemmeling, welke bij ontvangst des goederen zich moet vergewissen van de kwaliteit en de goede staat van de ontvangen goederen, alvorens deze te aanvaarden. Indien nodig moet hij de vervoerder ingebreke stellen.

EIGENDOMSOVERDRACHT: De verkochte goederen blijven de eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de verkoopprijs in hoofdsom en accessoria. In geval van doorverkoop behoudt de verkoper de mogelijkheid de som op te eisen die overeenstemt met de waarde van de doorverkochte goederen. Het eigendomsvoorbehoud wordt overgedragen op de herverkoopprijs. Eens de goederen geleverd zijn, draagt de koper alle risico’s, gevallen van overmacht en vernietiging inbegrepen en de bewaringslast. De wanbetaling van één der verschuldigde bedragen op de vervaldag kan de terugvordering van de goederen tot gevolg hebben.

KLACHTEN: In geval van betwisting zullen alle klachten voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbanken in het kanton van onze hoofdzetel, zelfs in geval van tegenstrijdige vermeldingen op brieven, algemene verkoopvoorwaarden of facturen van onze klanten. De verschillende levering- en betalingsmodaliteiten brengen geen novatie noch derogatie aan deze exclusieve rechtbankaanduiding. De vennootschap SERVIBOX N.V. zal in geen enkel geval verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor eventuele schade veroorzaakt aan de goederen vervoerd in de dozen en verpakkingen welke zij verkoopt.

WETTELIJKE INLICHTINGEN: de identiteitsgegevens zijn onmisbaar voor de behandeling en levering van de bestellingen, de opstelling van de facturen en garantiecontracten. De afwezigheid van deze inlichtingen heeft de ongeldigheid van de bestelling als gevolg. In overeenstemming met de wetgeving met betrekking tot de bescherming van het privéleven worden deze gegevens strikt vertrouwelijk behandeld. In geen geval zullen deze bekend gemaakt worden.

(Voor meer informatie, zie onze Privacy policy.)

INTELLECTUEEL EIGENDOM: De aanwending van deze folder is voorbehouden voor een strikt persoonlijk gebruik. Alle merken, teksten, commentaren, illustraties, afbeeldingen, foto’s, of werken, ware het visueel of auditief, die in deze folder zijn weergegeven, zijn wettelijk beschermd. Ze zijn het exclusieve eigendom van SERVIBOX N.V. Alle reproductie van het geheel of een deel ervan is vervalsing en kan burgerlijk en strafrechtelijk vervolgd worden.

btt